Gastronomía

Bebidas  típicas;  Chunda Aswa,  Allu Aswa,  Warapo  Aswa,  Ipañaku,  Sara  api,  Intsik aswa, Waysa, Lumu azwa, Binillu, Shiwamuyu  Azwa.

Comidas típicas; MAITOS: Ayanpacos, vio panga, llaqui panga, Maytu de garabato yuyo, Maytu de chonta yuyo (maytu de palmito), Maytu de chonta curo, Aychaguamaytu, Lumuchamaytu, Lumuchakatu (mazamorra de guanta), Sikukatu, ArmalluKatu.

Caldo Kichwa: Yacupi yanushka shiquitu, Yacupi yanushka andia, Yacupi yanushka churu, Esto va acompañado con yuca y plátano cocinado y que se sirve en hoja de plátano y llaquik panga

Uchumanga (Platos al ajillo picante)

Uchu manga es el condimento que le da a los platos típicos, se prepara con frijoles de la zona, wamak yuyu, garabatu yuyu, lizan yuyu, cacao blanco acompañado de bastante ají, carne de monte o pescado de agua dulce ahumado: carachana, bocachico, uno de los `platos más deliciosos al ají es el Patas Uchu.

Visitas
016334
Your IP Address : 54.227.97.219
FanPage
Mapa de la Parroquia